Tăng cường hoạt động đối ngoại năm 2016

Thời gian đăng: 12/27/2016 8:03:04 AM

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4307/KH-UBND của UBND tỉnh về Hoạt động đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2016 với nội dung như.

Mục đích của hoạt động đối ngoại được cụ thể hoá đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, tạo bước chuyển biến mới nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường chỉ đạo công tác ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; quản lý Nhà nước về lĩnh vực đối ngoại; chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Các hoạt động đối ngoại phải đảm bảo sự lãnh đạo, giám sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối kết hợp giữa tỉnh và các cơ quan Trung ương về công tác đối ngoại, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thông qua hoạt động đối ngoại mở rộng và tăng cường các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực như: Ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao chính trị; phối kết hợp trên ba trục chính: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế, đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và công tác kinh tế đối ngoại để thu hút các nguồn vốn, nguồn viện trợ, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực, chủ động hội nhập, tham gia các hội thảo, hội nghị cấp khu vực và thế giới, tăng cường các biện pháp để nâng cao vị thế của tỉnh trong các mối quan hệ hợp tác quốc tế. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực đối ngoại có chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ làm công tác đối ngoại của tỉnh. Chú trọng công tác biên giới, lãnh thổ; kết hợp chặt chẽ giữa công tác đối ngoại với quốc phòng và an ninh, đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

Nguồn tin: dienbien.gov.vn

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • THƯ VIỆN VIDEO
 • Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ 2
 • Điện Biên
 • LIÊN KẾT WEBSITE